ZPRACOVÁNÍ OSOVNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Reflex Zlín, spol. s r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín IČ: 48911437 , zapsaná v obchodním rejstříku  vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11547 (dále také „My“), jako správce osobních údajů Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) tímto informuje o zpracovávání Vašich osobních údajů.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány za účelem jejich zpracování;

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na e-mailové adrese reflex@reflex-zlin.cz nebo přímo v sídle naší společnosti

Kategorie osobních údajů

Stanete-li se naším klientem, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji jsou:

a) Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, firma a její IČO

b) Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa

c) Transakční údaje – číslo bankovního účtu

Při vyplnění kontaktního formuláře na www.reflex-zlin.cz/kontakty , budete vyzvání k vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji jsou:

Vaše jméno a příjmení

E-mail

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže zpracováváme jenom ty Vaše osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete.

Zabezpečení osobních údajů

Na bezpečnost Vašich osobních údajů velmi dbáme. Máme zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v nejvyšší možné míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Kromě zabezpečení provozního prostředí používáme v některých oblastech šifrování dat. Bezpečnostní prvky k ochraně údajů průběžně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo od třetích osob oprávněných nám Vaše osobní údaje předat.

Účel zpracování

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné osobní údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro tyto účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
  • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaní našich služeb;
  • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
  • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy.

Za účelem zodpovězení dotazu položeného prostřednictvím formuláře umístěného na www.reflex-zlin.cz/kontakty/ zpracováváme Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Neposkytnutí těchto osobních údajů je důvodem pro nezodpovězení Vámi položeného dotazu.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu dále zpracováváme pro účely přímého marketingu, kdy Vám můžeme zasílat obchodní sdělení, abychom Vás informovali o nabízených službách naší společnosti, které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat. Proti zasílání obchodních sdělení jste oprávněni vznést kdykoliv bezplatně námitku a jejich zasílání kdykoliv odmítnout.

Zpracovatelé osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou pro nás oprávněni zpracovávat na základě smlouvy o zpracování osobních údajů tito zpracovatelé:

  • Logistický partner- smluvní přepravní společnosti
  • Správci software, serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jejich obchodními partnery
  • Účetní kancelář
  • Daňový poradce

Výše uvedení zpracovatelé poskytují záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování Vašich osobních údajů splňovalo požadavky stanovené v GDPR a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv.

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovány manuálně v písemné či elektronické formě, a pro případ zodpovězení dotazů položených prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na www.reflex-zlin.cz/kontakty automatizovaně v elektronické formě.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, po dobu uzavřené smlouvy s naší společností, a po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností stanovených právními předpisy.

Vaše osobní údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře umístěného na www.reflex-zlin.cz/kontakty jsme oprávněni zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro zodpovězení dotazu, nejvýše však 7 dnů.

Vaše práva dle GDPR

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte dle GDPR zejména tato práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese reflex@reflex-zlin.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 05. 2018.